menu
go back

Piltover & Zaun / Freljord

Chậm

Tấn công Nhà chính

Huyền ảo

Siêu tốc

Nhanh

crystal26 900
Sort by type

Deck Overview

regions
PZ
21cards
FR
19cards
mana cost
card types
rarity