menu
go back

Quần Đảo Bóng Đêm / Freljord

Hấp thụ

Nhanh

Siêu tốc

Trăn trối

Đóng băng

crystal18 900
Sort by type

Deck Overview

regions
SI
22cards
FR
18cards
mana cost
card types
rarity