menu

0

Deck Library

viktorkav Zoe Aphelios BW

created by

Giant Slayer
Last Updated:2 years ago

Hiệu Triệu

Siêu tốc

Chạng Vạng

Tấn công Nhà chính

Huyền ảo

crystal30 000
Sort by type

stats

regions
MT
30cards
BW
10cards
mana cost
card types
rarity