menu
Card Gallery

Đặc Công Bandle

Đặc Công Bandle
Cú Mèo Đói Meo
BCBandle City
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
NexusStrikeTấn công Nhà chính

- Kích hoạt hiệu ứng khi bài quân tấn công Nhà chính của đối thủ.

ElusiveHuyền ảo

- Chỉ có thể bị chặn đòn bởi 1 bài quân Huyền ảo.

Tấn Công Nhà Chính: Tạo trên tay 1 lá Cú Mèo Đói Meo.

1

2

"Xả súng trên đường phố và dỗ trẻ lên giường ấm!"

   Open card art
similar cards
Kẻ Khóc Thương
Sĩ Quan Mật Vụ
Tảo Nữ
Cá Cầu Vồng
Tàu Bay Tuần Dương Ferros
Chỉ Huy Hạm Đội Giáp Xác