menu
Card Gallery

Mầm Hạt Thông Nổ

Mầm Hạt Thông Nổ
BCBandle City
IOIonia
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
Xuất Trận: Trao cho ta Lá Chắn trong vòng này hoặc ban cho ta Khí Lực.

2

2

Mầm Hạt Thông Nổ là những sinh vật e thẹn, chúng thường sẽ rút lui ngay và luôn, nhưng nếu bị đe dọa...

   Open card art