menu
Card Gallery

Cát Tiên Tri

Cát Tiên Tri
SHShurima
SPELLspell
RARERare
PredictPredict

- Pick a card from among 3 in your deck. Shuffle the deck and put that card on top.

Tiên Đoán. Trao -2|-0 cho 1 kẻ địch trong vòng này.

"Ta đã thấy vận mệnh của mình và lần này sẽ không kẻ nào ngăn được ta." - Azir

   Open card art
similar cards
Hướng Tới Hoàng Hôn
Khúc Ca Quần Đảo
Ân Huệ Của Tổ Tiên
Chiến Lợi Phẩm
Mô Phỏng
Lời Thì Thầm
Chống Lại Giá Lạnh
Lửa Tâm Linh