menu
Card Gallery

Cỗ Máy Mô Phỏng

Cỗ Máy Mô Phỏng
PZPiltover & Zaun
FOLLOWERfollower
EPICEpic
AugmentNâng Cấp

- Khi sử dụng 1 lá bài đồng minh được tạo ra, ban cho ta +1|+0.

Tấn Công: Ban cho ta tất cả đặc điểm của các đồng minh.

3

4

"Ta giống như ngươi, nhưng mạnh hơn."

   Open card art
similar cards
Kẻ Đam Mê Vũ Trang
Robot Xạ Kích
Mèo Máy
Viktor