menu
Card Gallery

Spring Gifts

Spring Gifts
MTTargon
SPELLspell
COMMONCommon
SlowChậm

- Các bài phép chậm có thể được sử dụng ngoài giao tranh và khi không sử dụng bài phép khác. Đối thủ có thể đáp trả.

Fully heal an ally.

"Let the springs soothe that which ails you." - Spring Guardian

   Open card art
similar cards
Hunt the Weak
Zenith Blade
Crumble
Out Of The Way
Wild Claws
Molten Breath
Give It All
The Skies Descend