menu
Card Gallery

Cảnh Binh Tuần Tra

Cảnh Binh Tuần Tra
PZPiltover & Zaun
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
Khi ta được rút lên, giảm 1 tiêu hao của ta trong vòng này.

4

3

Kỹ thuật chạy nước rút của Cảnh Binh Mir là một trò đùa yêu thích của các cảnh binh khác. Tuy nhiên, Cảnh Binh Kepple không hiểu trò đùa này lắm.

   Open card art