menu
Card Gallery

Precious Pet

Precious Pet
NXNoxus
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
FearsomeĐáng sợ

- Chỉ có thể bị chặn đòn bởi bài quân 3+ Sức Mạnh.

2

1

She loves them all. She just loves this one more.

   Open card art